Δικαιολογητικά για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο


Νοσηλεία

Σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο ή κλινική 


  • Ιατρική γνωμάτευση θεράποντος ιατρού.

  • Εισιτήριο-Εξιτήριο του Νοσοκομείου ή της Κλινικής, στο οποίο να αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας.

  • Πρωτότυπο, θεωρημένο από την Εφορία, τιμολόγιο του Νοσοκομείου ή της Κλινικής, στο οποίο να υπάρχει πλήρης ανάλυση των εξόδων.

  • Πρωτότυπες, θεωρημένες από την Εφορία, αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών των ιατρών(χειρουργού,αναισθησιολόγου, κλπ.).

  • Αποδείξεις πληρωμής αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων, με βεβαίωση από τον υπεύθυνο ιατρό και την προϊσταμένη αδελφή.