Δικαιολογητικά για παροχή επιδόματος


Επίδομα

Σε περίπτωση που δεν πληρώσει η ασφαλιστική εταιρία το κόστος της νοσηλείας και εφόσον παρέχεται σαν κάλυψη

  1. Θα χρειαστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά για κάθε είδος επιδόματος.

    Νοσοκομειακό Επίδομα
     Εισιτήριο–εξιτήριο του Νοσοκομείου ή Κλινικής στο οποίο να αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας. 

  2. Χειρουργικό Επίδομα
     Εισιτήριο–εξιτήριο του Νοσοκομείου ή Κλινικής στο οποίο να αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας.
  3.  Αναλυτική Ιατρική γνωμάτευση που να αναγράφεται το είδος της χειρουργικής επέμβασης.