Πληρωμή συμβολαίου από πρόσωπο διαφορετικό από τον ασφαλισμένο

AETNA

Στα πλαίσια εφαρμογής διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης,  ζητείται για πληρωμές ατομικών συμβολαίων που γίνονται από φυσικό πρόσωπο διαφορετικό από τον κυρίως ασφαλισμένο ,να συμπληρωθεί η επισυναπτόμενη φόρμα  και να μας επιστραφεί μαζί με το διαβατήριο ή την ταυτότητα του προσώπου που πληρώνει το συμβόλαιο, προκειμένου να την προωθήσουμε στην ασφαλιστική.